Algemene voorwaarden

Download een PDF versie van de Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden C/CE Prof

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rij opleiding voor het rijbewijs B, C , CE ( met en zonder code 95) en de bijscholing voor code 95, verzorgd door C/CE Prof. Onder een cursist wordt verstaan: een ieder die zich aangemeld heeft voor de rijopleiding B,C en / of CE met of zonder code 95 en de bijscholing voor code 95.

 

 1. Inschrijving
  Inschrijving vindt plaats door het invullen van een inschrijfformulier, welke door C/CE Prof aan de opdrachtgever of cursist wordt verstrekt. Op het inschrijfformulier wordt door de opdrachtgever of cursist aangegeven welke onderdelen hij of zij wenst te volgen.

Inschrijving heeft plaatsgevonden, indien het inschrijfformulier is ondertekend, door opdrachtgever of cursist, als ook door C/CE Prof. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier, geeft de opdrachtgever en cursist tevens aan dat ze op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden, het privacy-regelement en de klachtenregeling.
C/CE Prof behoudt zich het recht voor om haar motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

 

 1. Offerte
  C/CE Prof heeft, voorafgaand aan de inschrijving, cursist een offerte doen toekomen, waarin de verschillende onderdelen staan vermeld, met de daaraan verbonden kosten. Voor de theorie onderdelen geldt dat boeken en 1 CBR examen in de prijs zijn inbegrepen.
  In de offerte staat het rijlespakket met aantal rij-uren vermeld voor het rijbewijs C en/of CE. Dit aantal is een inschatting en is indicatief. In het rijlespakket zit 1 CBR / CCV praktijkexamen inbegrepen. Herexamens worden apart berekend.
  Cursist kan een proefles volgen, waarin het benodigd aantal lessen kan worden bepaald.
  Indien de cursist de volledige (alle onderdelen inclusief code 95) rijopleiding gaat volgen bij C/CE Prof, dan is deze les (maximaal 2 uur) gratis.
  Indien de cursist beslist om de opleiding gedeeltelijk of niet te gaan volgen, is hij/zij de kosten van deze proefles verschuldigd. C/CE Prof zal dit middels een factuur in rekening brengen.
  C / CE Prof behoudt zich het recht voor om de prijzen, genoemd in de offerte, te wijzigen, naar aanleiding van (prijs)verhogingen van 1 of meerdere onderdelen van de rijopleiding.
  C / CE Prof zal de cursist hiervan op de hoogte stellen, voorafgaand aan de facturering.
  C /CE Prof is kan niet worden gehouden aan zijn offerte, indien de cursist redelijkerwijs had kunnen inzien dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing of een verschrijving was.

 

 1. Betaling
  C/CE Prof brengt de kosten van de rijopleiding in rekening middels een factuur.
  Facturering geschiedt in gedeeltes. Binnen 1 week na aanvang van het onderdeel dat gevolgd gaat worden, wordt de factuur verstuurd.

De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen.
Indien de betalingstermijn niet in acht wordt genomen, stelt C/CE Prof de opdrachtgever en/of cursist daarvan schriftelijk in kennis. De factuur dient binnen een termijn van uiterlijk 7 dagen te worden voldaan. Heeft de cursist, na het verstrijken van deze termijn, nog steeds niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan houdt C/CE Prof zich het recht voor de cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen. Na ontvangst van de betaling kan er verder deelgenomen worden aan de (rij)opleiding. 

Als de opdrachtgever en/of cursist in gebreke blijft met de betaling is hij een rentebedrag van 1,5% per maand verschuldigd. Mocht de opdrachtgever niet tot betaling overgaan dan is de cursist verantwoordelijk voor het cursusgeld en de bijgemaakte kosten. Zowel de opdrachtgever als de cursist zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

 

 

 

 

 

 1. Annulering/ herroepingsrecht

Annulering

 1. Bij annulering van een opleiding of les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd, tenzij hieronder anders is bepaald. Mogelijke (pakket)kortingen komen daarbij te vervallen. Bij het annuleren van de rijopleiding worden €35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Annulering door een cursist van een opleiding dient per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan C/CE Prof plaats te vinden.
 3. Annulering van een praktische (rij)les dient telefonisch bij C/CE Prof plaats te vinden.
 4. Voor geannuleerde praktische lessen wordt geen opleidingsgeld berekend indien annulering heeft plaatsgevonden uiterlijk 24 uur op werkdagen (voor personenauto, vrachtauto, vrachtauto met aanhanger)  voor aanvang van de betreffende les. Bij annulering binnen de aangegeven tijd ( minder dan 24 uur voor de les) is het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij er in die periode sprake is van overlijden van bloed- en aanverwanten van cursist tot in de tweede graad of een spoedopname van cursist in het ziekenhuis, waarvan op het eerste verzoek van C/CE Prof bewijs overlegd dient te worden.
 5. Bij annulering van praktische opleidingen is cursist verschuldigd:

 – Het gehele opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding.

 – 80% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode van 3 tot en met 4 weken voor aanvang van de opleiding.

 – 60% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode van 5 tot en met 6 weken voor aanvang van de opleiding.

 – 30% van het opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering in de periode tot en met 7 weken voor aanvang van de opleiding.

 1. Bij annulering van theoretische opleidingen wordt geen opleidingsgeld berekend bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding. Het gehele opleidingsgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 2 weken voor aanvang van de theoretische opleiding.
 2. Annulering van een reeds aangevangen opleiding is niet mogelijk, tenzij de cursist heeft te lijden van een ernstige ziekte die het onmogelijk maakt een voertuig te besturen, waarvan cursist een doktersverklaring dient te overleggen. En tenzij de cursist tijdens de duur van de opleiding verhuist naar een plaats op meer dan 60 kilometer afstand van Staphorst en cursist ten tijde van inschrijving voor de betreffende opleiding niet van deze verhuizing op de hoogte was, waarvan cursist als bewijs dient te overleggen de inschrijving in het bevolkingsregister van zijn nieuwe woonplaats.
 3. Bij overlijden van cursist wordt de opleiding geacht te zijn geëindigd en worden vanaf dat moment geen opleidingsgelden meer berekend.
 4. Bij onvoldoende deelname aan een opleiding heeft C/CE Prof, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang, het recht die opleiding geen doorgang te laten vinden en zal indien mogelijk aan de betreffende cursisten op basis van vrijwilligheid een vervangende opleiding op een ander tijdstip en/of plaats aanbieden. Cursist is geen kosten verschuldigd indien geen vervangende opleiding wordt geaccepteerd.
 5. In alle gevallen waarin bovenstaande annuleringsregeling niet voorziet zal in overleg een passende oplossing worden gezocht.

 

Herroepingsrecht

 1. De cursist heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cursist ons schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van de cursist betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. C/CE Prof sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld.
 3. Indien C/CE Prof ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata, zal C/CE Prof zich volledig inzetten voor een deugdelijke oplossing. Indien dit door geval van overmacht niet lukt, is C/CE Prof niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren.
 4. C/CE Prof is niet aansprakelijk voor het niet tijdig behalen en het niet met goed gevolg afleggen door de cursist van de benodigde certificaten, respectievelijk toetsen en het, al dan niet ten gevolge daarvan, niet tijdig of met goed gevolg kunnen deelnemen aan een (praktijk-)examen.
 5. C/CE Prof is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren leidt, tenzij de verzekering van C/CE Prof dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van C/CE Prof valt.

 

 1. Verplichting cursist
 2. De cursist is gedurende de looptijd van de cursus verplicht adreswijzigingen minimaal twee weken voor ingang van de adreswijziging schriftelijk door te geven aan C/CE Prof.
 3. De cursist verklaart enerzijds dat hij de wettelijke minimum leeftijd voor het onder toezicht besturen van een lesvoertuig, auto momenteel 16,5 jaar, overige categorieën C en CE 18 jaar, heeft bereikt en anderzijds dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen (tevens bromfietsen en brommobielen) niet is ontzegd, noch dat zijn rijbewijs is ingevorderd.
 4. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs B is verplicht gedurende de lesuren zijn geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen, en is daar zelf verantwoordelijk voor.
 5. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs C en/of BE is verplicht gedurende de lesuren zijn rijbewijs B bij zich te dragen, en is daar zelf verantwoordelijk voor.
 6. De cursist die een opleiding volgt voor rijbewijs CE is verplicht gedurende de lesuren zijn rijbewijs C bij zich te dragen, en is daar zelf verantwoordelijk voor.

 

 1. Verplichting C/CE PROF

C/CE PROF zorgt voor WRM gekwalificeerde rijinstructeurs, die voldoen aan de eisen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen.

C/CE PROF zorgt voor rijonderricht door zo veel mogelijk dezelfde rijinstructeur.

C/CE PROF zorgt voor regelmatige terugkoppeling van de vorderingen van de leerling.

 

 1. Klachten/ geschillen/ toepasselijk recht
 2. Klachten kunnen schriftelijk per brief (postadres Tinbergenlaan 21 8024 EB Zwolle) of per mail (info@cceprof.nl) door cursisten worden ingediend bij C/CE Prof.
 3. Na ontvangst van een klacht, stuurt C/CE Prof binnen 5 werkdagen een bevestiging met daarbij informatie over de klachtenprocedure.
 4. De termijn die C/CE Prof hanteert voor het afhandelen van de klacht is uiterlijk 10 werkdagen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de cursist hiervan in kennis worden gesteld. Er zal een indicatie worden gegeven wanneer de uitkomst te verwachten is.
 5. C/CE Prof kan klachten gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.
 6. Er is sprake van een geschil, zodra C/CE Prof of een cursist dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied de betreffende vestiging is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 7. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 8. De bewaartermijn van de klachtenadministratie is 5 jaar.

 

 

 1. Geheimhouding/ vertrouwelijkheid
 2. Onder vertrouwelijke informatie in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval gerekend:
 • informatie en gegevens welke vallen onder de Wet AVG ( Algemene Verordening gegevensbescherming);
 • informatie welke door wet- en regelgeving – bijvoorbeeld in verband met staatsveiligheid, beroeps- en/of bedrijfsgeheim – als vertrouwelijk wordt aangemerkt;
 • informatie welke uitdrukkelijk als vertrouwelijk door één der partijen is aangemerkt;
 • informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van partijen rusten;
 • informatie waarvan partijen het vertrouwelijk karakter moeten inzien.
 1. Partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie, welke zij van de andere partij ter beschikking heeft gekregen, slechts te gebruiken voor zover dat voor de uitvoering van hun uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is.
 2. Geen van beide partijen zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij informatie zoals bedoeld in dit artikel aan derden ter beschikking stellen of benutten buiten het bereik van de overeenkomst.
 3. Partijen zullen hun personeel en of door hen in te schakelen derden verplichten deze geheimhouding- en non usus bepalingen na te (doen) leven.
 4. C/CE Prof draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt tegen toegang door onbevoegde derden.

 

 1. Copyright

C/CE Prof brengt voor bepaalde specifieke opleidingen en cursussen eigen lesmateriaal uit. Niets uit dit materiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C/CE Prof.

 

 1. Inlening personeel aan derden

Alle bovenstaande voorwaarden gelden, voor zover van toepassing,  ook voor het uitlenen van personeel van C/CE Prof aan derden.

 

 

Top